Prawo Spółek i Kontraktów Handlowych

Niezależnie czy kierujesz holdingiem, pojedynczą spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych, małą lub dużą spółka ‘rodzinną’, przedsiębiorstwem działającym na zasadzie franszyzy czy też start-up’em, sukces Twojej firmy wymaga więcej niż tylko zdolności biznesowych. Obecnie rynek, praktycznie w każdej branży, jest nasycony licznymi regulacjami prawnymi, których właściwe zastosowanie stanowi warunek konieczny dla rozwoju Twojej firmy, zarówno wobec organów publicznych, partnerów handlowych jak i konkurentów na danym rynku.

Praktyka Prawa Spółek i Kontraktów Handlowych jest wspierana przez zespół doświadczonych prawników, którzy specjalizują się w doradztwie w zakresie obsługi korporacyjnej i szerokiego spektrum fuzji, przekształceń  i przejęć, private equity, joint ventures oraz umów handlowych. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie i zrozumienie dla ciągle zmieniających się uwarunkowań prawnych świadczymy kompleksową obsługę dla naszych Klientów na rynkach krajowych i transgranicznych. Aktywnie angażujemy się w pracę, pozwalającą uniknąć naszym klientom potencjalnej odpowiedzialności lub strat, będących wynikiem niezastosowania lub niewłaściwego zastosowania przepisów prawa. Na życzenie Klienta, występujemy w imieniu spółki jako główny jej doradca.

Podstawowe zadania Praktyki obejmują: zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw oraz ich rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kładąc nacisk na cel i wolę Założycieli, dbamy o zgodność umów i statutów spółek handlowych z przepisami prawa, z uwzględnieniem praktyki funkcjonowania sądów rejestrowych. Zapewniamy pomoc prawną przy kształtowaniu treści innych dokumentów spółki na etapie jej tworzenia jak i funkcjonowania, takich jak: porozumienia wspólników lub akcjonariuszy (shareholders’ agreements), regulaminy zarządu lub rady nadzorczej oraz kodeksy dobrych praktyk korporacyjnych (corporate governance).

W ramach bieżącej  - stałej lub okresowej - kompleksowej obsługi korporacyjnej, zapewniamy przygotowanie projektów uchwał organów spółek, reprezentujemy klientów na zgromadzeniach wspólników lub akcjonariuszy, dbamy o właściwe zastosowanie wewnętrznych procedur korporacyjnych oraz rejestrację zmian w sądzie rejestrowym.
Nasze doświadczenie obejmuje wszelkiego rodzaju procesy krajowych i transgranicznych połączeń, podziałów i przekształceń spółek. Oferujemy także pomoc prawną w zakresie wszelkich innych form reorganizacji podmiotów gospodarczych, włączając podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, umarzanie i zastawianie udziałów lub akcji, sprzedaż udziałów lub akcji, sprzedaż przedsiębiorstw lub lub ich zorganizowanych części oraz konwersję wierzytelności na akcje lub udziały, a także innych czynności, podlegających regulacjom prawa gospodarczego prywatnego.

Ponadto, prowadzimy badania stanu prawnego podmiotów krajowych (projekty due diligence), zarówno na rzecz sprzedającego, jak i kupującego.
W ramach obsługi kontraktów handlowych, dbamy o zgodność umów z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami rynkowymi, z uwzględnieniem równowagi kontraktowej stron. Nasze doświadczenie obejmuje szerokie spectrum umów handlowych, w szczególności:

  • umów założycielskich i koncernowych,
  • umów o pośrednictwo gospodarcze,
  • umów z zakresu obrotu przedsiębiorstwami,
  • umów i porozumień kooperacyjnych,
  • umów dystrybucyjnych,
  • umów w obrocie towarowym,
  • umów w zakresie inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych,
  • umów w zakresie ubezpieczeń,
  • umowy najmu powierzchni biurowej i magazynowej, oraz
  • zabezpieczeń tych umów.

Świadczymy usługi na etapie zawierania listów intencyjnych, umów ramowych, umów przedwstępnych lub porozumień co do warunków przyszłej współpracy, a także negocjacji i renegocjacji umów.